Monthly Archives: marzec 2020

Komunikat dla osób objętych kwarantanną

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 informuje, że dla osób objętych kwarantanną na terenie gminy Suchy Las, został uruchomiony dyżur telefoniczny, który pełni Dyrektor Ośrodka codziennie w godzinach 7.30-19.00 pod numerem 502-047-471.

W ramach dyżuru osoby objęte kwarantanną, w szczególności samotne, starsze
i niepełnosprawne mogą złożyć zamówienie na niezbędne artykuły spożywcze oraz higieniczne,
a także uzyskać informacje na temat wsparcia psychologicznego.

Dyżur dotyczy wyłącznie osób objętych kwarantanną!

Likwidacji wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Suchy Las informuje, iż można już składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
– właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości nieprowadzący działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców,

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy poprawnie wypełniony wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2020 r.

Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Interesanta.

Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?
Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do dnia 15 lipca 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych na realizację zadania.

Ile to kosztuje?
Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100 %.

Uwaga!
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych wniosków.

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej (kserokopię potwierdzoną za zgodność przez pracownika gminy lub oryginał tego dokumentu) lub inny,

2) zgodę właściciela nieruchomości – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,

4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt. 5 wniosku)

5) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.