O nas

Obecny Zarząd Osiedla został wybrany w czasie zebrania osiedlowego mieszkańców Biedruska dnia 11 kwietnia 2019 roku.

W skład zarządu wchodzi 10 osób. Kadencja trwa 5 lat.
Do zadań zarządu należą między innymi:
§ 10 statutu Osiedla Biedrusko
1. zwoływanie zebrań osiedlowych,
2. przygotowywanie projektów uchwał na zebrania osiedlowe,
3. wykonywanie uchwał zebrania osiedlowego,
4. informowanie zebrania osiedlowego o swojej działalności,
5. składanie protokołów zebrań osiedlowych wraz z uchwałami Wójtowi w ciągu 14
dni od daty zebrania,
6. odbywanie posiedzeń co najmniej 1 raz na kwartał,
7. współpraca z organami gminy, radnymi oraz organami wykonawczymi innych
jednostek pomocniczych gminy,
8. składanie wniosków do organów gminy,
9. opiniowanie w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla,
10. prowadzenie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym i gospodarką finansową osiedla.